Lees de Privacyverklaring | Read the Privacy statement | Zur Datenschutzerklärung

 


 

Privacyverklaring

Ik zal nooit bewust uw persoonlijke of andere gegevens delen met derden, tenzij dit bij wet vereist is.

Vertalingen

Na het voltooien van een opdracht bewaar ik elektronisch een kopie om de gebruikte terminologie ter beschikking te houden zodat vergelijkbare vertalingen later sneller voor u uitgevoerd kunnen worden. Als de vertaling ook persoonlijke informatie bevat, wat zeker bij beëdigde vertalingen het geval kan zijn, wordt het document versleuteld opgeslagen na voltooien van de opdracht (d.w.z. na betaling).
Als u wilt dat dergelijke documenten niet bewaard worden, laat u dat dan a.u.b. in een e-mail aan onderstaand adres weten.

Overig

Om een vlotte communicatie mogelijk te maken bewaar ik de meeste binnenkomende e-mails. Het kan zijn dat daarin persoonlijke gegevens van u voorkomen. Als u wilt dat dergelijke documenten niet bewaard worden, laat u dat dan a.u.b. in een e-mail aan onderstaand adres weten.

Cookies

Mijn website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Privacybeleid van derden

Op mijn website staan links naar externe websites. Ik draag geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Voor het privacybeleid van deze partijen dient u contact met deze organisaties op te nemen.
Voor meer informatie over mijn privacybeleid kunt u een e-mail aan onderstaand adres sturen.


 

Privacy statement

I will never knowingly share your personal or other details with third parties unless required to do so by law.

Translations

After completing an assignment I retain an electronic copy in order to keep a record of terminology used so that similar translations you may require in the future can be completed more quickly. If translations contain your personal information (in practice, this applies mainly to sworn translations), I encrypt the documents after the assignment has been completed (including payment). If you prefer me to delete such documents, please contact me at the e-mail address below.

Other communications

To facilitate communications I retain copies of most e-mails received. Some of these may include your personal details. If you prefer me to delete such communications, please contact me at the e-mail address below.

Cookies

My website does not use cookies or comparable techniques.

Third parties

My site includes links to certain external websites. No responsibility is accepted for these parties’ handling of personal data. Please contact these parties for more information about their privacy policies.
For more information about my privacy policy, please contact me at the e-mail address below.


 

Datenschutzerklärung

Ich werde niemals bewusst Ihre persönlichen oder anderen Daten mit Dritten teilen, außer wenn dies von Rechts wegen erforderlich ist.

Übersetzungen

Nach Auftragsabschluss bewahre ich eine elektronische Kopie auf, um die verwendete Terminologie verfügbar zu halten, damit vergleichbare Übersetzungen später schneller für Sie angefertigt werden können. Wenn die Übersetzung auch persönliche Angaben erhält, was insbesondere bei beglaubigten Übersetzungen der Fall sein kann, wird das Dokument nach Auftragsabschluss (also nach Bezahlung) verschlüsselt gespeichert.
Wenn Sie keine Aufbewahrung solcher Dokumente wünschen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an nachstehende Adresse.

Sonstiges

Zur Erleichterung der Kommunikation speichere ich die meisten eingehenden E-Mails. Einige können persönliche Daten von Ihnen enthalten. Wenn Sie keine Aufbewahrung solcher Dokumente wünschen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an nachstehende Adresse.

Cookies

Meine Website verwendet keine Cookies oder vergleichbare Techniken.

Datenschutzhinweise von Dritten

Auf meiner Website befinden sich Links zu externen Websites. Ich übernehme keine Verantwortung für den Umgang dieser Dritten mit personenbezogenen Daten. Bitte nehmen Sie für deren Datenschutzhinweise mit diesen Dritten Kontakt auf.
Weitere Informationen zu meinen Datenschutzhinweisen erhalten Sie per E-Mail unter nachstehender Adresse.